Gizlilik ve Çerezler

GİZLİLİK VE ÇEREZ POLİTİKASI

 

GİZLİLİK POLİTİKASI

İşbu Gizlilik Politikası'nın amacı, Ağam Baklavaları Gıda Ürünleri Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti. ("Ağam Baklavaları") tarafından işletilmekte olan www.siparis.agam.com.tr internet sitesinin ("İnternet Sitesi") işletilmesi sırasında Platform kullanıcıları/ziyaretçileri/üyeleri ("Veri Sahibi") tarafından Ağam Baklavaları ile paylaşılan veya Ağam Baklavaları’nın, Veri Sahibi'nin İnternet sitesini kullanımı sırasında ürettiği kişisel verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir.

Veri Sahibi, işbu Gizlilik Politikası ile kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin olarak aydınlatılmış olduğunu ve kişisel verilerinin burada belirtilen şekilde kullanımına muvafakat ettiğini beyan eder.

 

1- HANGİ VERİLER İŞLENMEKTEDİR?

İşbu başlık altında, Ağam Baklavaları tarafından işlenen ve 6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu uyarınca kişisel veri sayılan verilerin hangileri olduğu sıralanmıştır. Aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu Gizlilik Politikası kapsamında arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında " kişisel veri" ifadesi aşağıda yer alan bilgileri kapsayacaktır.

 • Kimlik Bilgisi
 • İletişim Bilgisi
 • Kullanıcı Bilgisi
 • Kullanıcı İşlem Bilgisi
 • İşlem Güvenliği Bilgisi
 • Finansal Bilgi
 • Pazarlama Bilgisi
 • Talep/Şikayet Yönetimi Bilgisi

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 3. ve 7. maddeleri gereğince geri döndürülemeyecek şekilde anonim hale getirilen veriler, anılan kanun hükümleri uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri işbu Gizlilik Politikası hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleştirecektir.

 

2- KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel Verileriniz, Ağam Baklavaları tarafından otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, müşteri hizmetleri, internet sitesi, sosyal medya uygulamaları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz, işbu Politikada belirtilen amaçlar dahilinde 6698 Sayılı KVKK 5/1. Maddesi ve 6/2. maddesi kapsamında açık rızanızın alınması şartı ile işlenebilmektedir. Ayrıca, 6698 Sayılı KVKK 5/2. Maddesi ve 6/3. Maddesi kapsamında firma olarak kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirmek, bir sözleşmenin kurulması veya ifası, hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması, temel hakve özgürlüklerinize zarar vermeksizin meşru menfaatlerimizin korunması amacıyla ve alenileştirdiğiniz kişisel veriler bakımından açık rızanız olmaksızın da işlenebilmektedir.

Ağam Baklavaları tarafından toplanan kişisel verileriniz, Ağam Baklavaları tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden siz değerli müşterilerimizin yararlanmasını sağlamak amacıyla yapılacak çalışmaların tarafımızca yapılması, firmamız tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin kullanım alışkanlıklarınız ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, firmamız ve firmamızla ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin ve kurumların hukuki ve ticari güvenliğinin temini, firmamızın ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve firmamızın insan kaynakları politikalarının yürütülmesini sağlayabilmek amaçlarıyla KVKK 5. Ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ile amaçları dahilinde işlenmektedir.

 

3- KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI VE AKTARMA AMAÇLARI

Kişisel verileriniz; Ağam Baklavaları tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi amacıyla gerekli çalışmaların şirket içi bölümlerimiz tarafından yapılması, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin kullanıcılarımıza göre özelleştirilerek önerilmesi, firmamızın ve firmamız ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Ağam Baklavaları’nın ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile firmamızın insan kaynakları politikalarının yürütülmesi sağlayabilmek amaçlarıyla aktarılabilecektir.

Hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla ilgili kişi ve kurumlara, hukuki zorunluluklar nedeniyle ve yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine, vergi danışmanlarına ve diğer profesyonel danışmanlara, avukatlara, sigorta şirketlerine, ortaklarına, hizmet alınan veya alınacak olan yurt içi üçüncü taraflara, hissedarlarımıza, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, gerek 6698 Sayılı KVKK 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde ve diğer yasal mevzuat kapsamında aktarılabilecektir.

Toplanan kişisel verileriniz; Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen yabancı ülkelere veya yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiyedeki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve Kişisel Verileri Koruma Kurulunun izninin bulunduğu yabancı ülkelere aktarılabilecektir.

Kişisel verileriniz bu maddede belirtilen üçüncü kişiler ile paylaşılırken aktarılan tarafların ilgisi kapsamında sınırlandırılarak paylaşılacak olup, paylaşılan üçüncü kişiler tarafından da söz konusu verilerin yasal mevzuatın öngördüğü korumaya sahip olması için gerekli önlemler alınacaktır.

 

 

4- KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, internet sitemiz, müşteri hizmetlerimiz, sosyal medya uygulamaları, kısa mesaj ve diğer sözlü, yazılı veya elektronik ortamda, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle ve firmamızın müşteriler ile iletişime geçebileceği sair kanallar vasıtasıyla temin edilerek faaliyetlerimizi yürütmek, siz değerli müşterilerimiz ile şirketimiz aramızdaki sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerimizi veya kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirmek amaçlarıyla elde edilmekte ve elde edilen kişisel veriler ilgili kişisel verilerin korunması mevzuatı uyarınca yasal süreler içerisinde saklanmaktadır.

Kişisel verilerinizin Ağam Baklavaları tarafından toplanması yöntemlerine ilişkin daha detaylı bilgiyi, işbu internet sitesinde yer alan "Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası”, başlığında bulabilirsiniz.

5- İLGİLİ KİŞİ’NİN KVKK 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARI

KVKKda "ilgili kişi” olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine KVKKnın 11. maddesi kapsamında aşağıdaki haklar tanınmıştır:

 • Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ile ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğrama hâlinde zararın giderilmesini talep etme

İlgili kişi olarak, yukarıda yer alan haklarınıza ilişkin taleplerinizi, internet sitemizde yer alan "İlgili Kişi Başvuru Formunu” doldurarak tarafımıza iletmeniz durumunda, KVKK 13. Maddesine dayanarak talebinizin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. İşlemin belirli bir maliyet gerektirmesi durumunda ise, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından bir ücret öngörülmesi halinde, Ağam Baklavaları tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

KVKK 14. Maddesine göre, işbu prosedür takip edilerek gerçekleştirilen başvurunuzun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; cevabın tarafınızca öğrenilmesini takiben 30 gün ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren 60 gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kuruluna şikâyette bulunma hakkınız mevcuttur. Ancak KVKK 13. Maddesi uyarınca, başvuru yolu tüketilmeden şikâyet yoluna başvurulamaz.

KVKKnın 11. maddesi kapsamında yukarıda sayılan haklarınız ile ilgili taleplerinizi internet sitemizde yer alan "İlgili Kişi Başvuru Formunda” istenilen bilgileri doldurarak, ıslak imzalı bir kopyasını şahsen dilekçe ile, iadeli taahhütlü mektup yolu ile, noter kanalı ile veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresini kullanmak suretiyle …….. adresi üzerinden veya Ağam Baklavaları’na öncesinde bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan e-posta adresinizi kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.

 

ÇEREZ POLİTİKASI

İnternet sitemizde siz değerli müşterilerimizin ziyaretleri sırasında sizlerin deneyiminizi geliştirmek için Çerezler kullanılmaktadır. Bu teknolojilerin kullanımı başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu olmak üzere sair mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.

Çerez, bir internet sitesini ziyaret ettiğinizde kullandığınız tarayıcı yoluyla cihazınıza depolanan küçük bir metin dosyasıdır. İnternet sitesini aynı cihazla tekrar ziyaret ettiğinizde tarayıcınız cihazınızda site adına kayıtlı bir çerez olup olmadığını kontrol eder. Eğer kayıt var ise, kaydın içindeki veriyi ziyaret etmekte olduğunuz internet sitesine iletir. İnternet sitesi bu yolla, sizin siteyi daha önce ziyaret ettiğinizi anlar ve size iletilecek içeriği de ona göre tayin eder. Çerezler bir sitenin daha verimli çalışmasının yanı sıra kişisel ihtiyaçlarınıza uygun deneyimler yaşatmak amacıyla kişiselleştirilmiş sayfaların sunulabilmesini sağlar. Çerezler sadece internet ortamındaki ziyaret geçmişiniz ile ilişkili bilgiler içermekte olup, cihazlarınızda depolanmış dosyalara dair herhangi bir bilgi toplamamaktadır.

 

1- AĞAM BAKLAVALARI İNTERNET SİTESİ’NDE ÇEREZLERİN BAŞLICA KULLANIM AMAÇLARI VE ÇEREZ TÜRLERİ

 • İnternet sitesinin temel fonksiyonlarının daha doğru ve verimli gerçekleşmesini sağlamak,
 • İnternet sitesini, kaynak kullanımı, ziyaretçi sayısı ve platformlarının tespiti gibi bilgileri analiz ederek işlevselliği artırmak ve kullanıcı dostu olan kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmak,
 • Reklamcılık faaliyetlerinin kişiselleştirilmiş ve hedefe yönelik şekilde uygulanmasını sağlamak

Ağam Baklavaları İnternet Sitesinde Kullanılan Çerez Türleri

 

Oturum Çerezleri (Session Cookies) Oturum çerezleri, siz değerli müşterilerimizin İnternet Sitesini ziyaretleri süresince kullanılan ve tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir. Bu tür çerezlerin kullanılmasının temel amacı ziyaretiniz süresince İnternet Sitesinin düzgün bir biçimde çalışmasının teminini sağlamaktır. Örneğin; birden fazla sayfadan oluşan çevrimiçi formları doldurmasını sağlanmaktadır.

Kalıcı Çerezler (Persistent Cookies) Kalıcı çerezler İnternet Sitesinin işlevselliğini artırmak, siz değerli müşterilerimize daha hızlı ve iyi bir hizmet sunmak amacıyla kullanılan çerez türleridir. Bu tür çerezler tercihlerinizi hatırlamak için kullanılır ve tarayıcılar vasıtasıyla cihazınızda depolanır. Kalıcı çerezlerin bazı türleri; İnternet Sitesini kullanım amacınız gibi hususlar göz önünde bulundurarak sizlere özel öneriler sunulması için kullanılabilmektedir. Kalıcı çerezler sayesinde İnternet Sitemizi aynı cihazla tekrardan ziyaret etmeniz durumunda, cihazınızda İnternet Sitemiz tarafından oluşturulmuş bir çerez olup olmadığı kontrol edilir ve var ise, sizin siteyi daha önce ziyaret ettiğiniz anlaşılır ve size iletilecek içerik bu doğrultuda belirlenir ve böylelikle sizlere daha iyi bir hizmet sunulur.

 

 

 

2-ÇEREZLERİ KONTROL ETME VE SİLME YÖNTEMLERİ

İnternet sitemizi kullanmaya devam ederek, cihazınıza çerezlerin yerleştirilmesini kabul etmektesiniz. Çerezlerin kullanımına ilişkin tercihlerinizi değiştirmek ya da çerezleri engellemek veya silmek için tarayıcınızın ayarlarını değiştirmeniz yeterlidir. Birçok tarayıcı çerezleri kontrol edebilmeniz için size çerezleri kabul etme veya reddetme, yalnızca belirli türdeki çerezleri kabul etme ya da bir internet sitesi cihazınıza çerez depolamayı talep ettiğinde tarayıcı tarafından uyarılma seçeneği sunar.

Teknik Çerezler (Technical Cookies) Teknik çerezler ile internet sitesinin çalışmasının sağlanmakta, internet sitesinin çalışmayan sayfaları ve alanları tespit edilmektedir.

Otantikasyon Çerezleri (Authentication Cookies) Müşterilerimizin şifrelerini kullanarak internet sitesine giriş yapmaları durumunda, bu tür çerezler ile müşterinin internet sitesinde ziyaret ettiği her bir sayfada site kullanıcısı olduğu belirlenerek, kullanıcının her sayfada şifresini yeniden girmesi önlenir.

 

Flash Çerezleri

(Flash Cookies) İnternet sitesinde yer alan görüntü veya ses içeriklerini etkinleştirmek için kullanılan çerez türleridir.

Kişiselleştirme Çerezleri (Customization Cookies) Kullanıcıların tercihlerini farklı internet sitesinin farklı sayfalarını ziyarette de hatırlamak için kullanılan çerezlerdir. Örneğin, seçmiş olduğunuz dil tercihinizin hatırlanması.

Analitik Çerezler (Analytical Cookies) Analitik çerezler ile internet sitesini ziyaret edenlerin sayıları, internet sitesinde görüntülenen sayfaların tespiti, internet sitesi ziyaret saatleri, internet sitesi sayfaları kaydırma hareketleri gibi analitik sonuçların üretimini sağlayan çerezlerdir.

Çerezlerin silinmesi de mümkündür. Çerezleri kontrol edilmesine veya silinmesine ilişkin işlemler kullandığınız tarayıcıya göre değişebilmektedir. Çerezler devre dışı bırakıldığında internet sitesinin bazı özelliklerinin mevcut olmayacağını ya da bu özelliklerin kullanılamayacağını dikkate almanızı öneririz. Bazı popüler tarayıcıların çerezlere izin verme ya da çerezleri engelleme veya silme bilgilerine aşağıda belirttiğimiz linklerden ulaşabilirsiniz.

 

GOOGLE CHROME: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

INTERNET EXPLOLER: https://support.microsoft.com/tr-tr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

MOZILLA FIREFOX: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enhanced-tracking-protection-firefox-desktop?redirectlocale=en-US&redirectslug=enable-and-disable-cookies-website-preferences

İnternet sitemizde kullanılan çerezler ile ilgili daha fazla bilgi için internet sitemizdeki "Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası”nı inceleyebilir veya info@agam.com.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.

Ağam Baklavaları, Gizlilik ve Çerez Politikası ile kullanıcılarına Çerez kullanımının kapsamı ve amaçları hakkında detaylı açıklama sunmayı ve Çerez tercihleri konusunda kullanıcılarını bilgilendirmeyi hedeflemiştir. Bu bakımdan, internet sitemizde yer alan Çerez bilgilendirme uyarısının kapatılması ve internet sitesinin kullanılmaya devam edilmesi halinde Çerez kullanımına rıza verildiği kabul edilmektedir. Kullanıcıların Çerez tercihlerini değiştirme imkânı her zaman saklıdır.

Ağam Baklavaları, işbu Gizlilik ve Çerez Politikası hükümlerini dilediği zaman değiştirebilir. Güncel Gizlilik ve Çerez Politikası, Veri Sahibi'ne herhangi bir yöntemle sunulduğu tarihte yürürlük kazanır.

GİZLİLİK VE GÜVENLİK POLİTİKASI

 

Mağazamızda verilen tüm servisler ve 10022 no : 9 AOSB Çiğli İzmir adresinde kayıtlı Agam Baklavaları firmamıza aittir ve firmamız tarafından işletilir.

 

Firmamız,çeşitli amaçlarla kişisel veriler toplayabilir. Aşağıda, toplanan kişisel verilerin nasıl ve ne şekilde toplandığı, bu verilerin nasıl ve ne şekilde korunduğu belirtilmiştir.

 

Üyelik veya Mağazamız üzerindeki çeşitli form ve anketlerin doldurulması suretiyle üyelerin kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgileri (isim-soy isim, firma bilgileri, telefon, adres veya e-posta adresleri gibi) Mağazamız tarafından işin doğası gereği toplanmaktadır.

 

Firmamız bazı dönemlerde müşterilerine ve üyelerine kampanya bilgileri, yeni ürünler hakkında bilgiler, promosyon teklifleri gönderebilir. Üyelerimiz bu gibi bilgileri alıp almama konusunda her türlü seçimi üye olurken yapabilir, sonrasında üye girişi yaptıktan sonra hesap bilgileri bölümünden bu seçimi değiştirilebilir ya da kendisine gelen bilgilendirme iletisindeki linkle bildirim yapabilir.

 

Mağazamız üzerinden veya eposta ile gerçekleştirilen onay sürecinde, üyelerimiz tarafından mağazamıza elektronik ortamdan iletilen kişisel bilgiler, Üyelerimiz ile yaptığımız "Kullanıcı Sözleşmesi" ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında üçüncü kişilere açıklanmayacaktır.

 

Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve verilen hizmet ile ilgili çıkabilecek sorunların veya uyuşmazlıkların hızla çözülmesi için, Firmamız, üyelerinin IP adresini kaydetmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

 

Firmamız, Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, talep edilen bilgileri kendisi veya işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından doğrudan pazarlama yapmak amacıyla kullanabilir.  Kişisel bilgiler, gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak için de kullanılabilir. Firmamız tarafından talep edilen bilgiler veya kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler veya Mağazamız üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler; Firmamız ve işbirliği içerisinde olduğu kişiler tarafından, "Üyelik Sözleşmesi" ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, üyelerimizin kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanılabilir.

 

Firmamız, gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

 

KREDİ KARTI GÜVENLİĞİ

 

Firmamız, alışveriş sitelerimizden alışveriş yapan kredi kartı sahiplerinin güvenliğini ilk planda tutmaktadır. Kredi kartı bilgileriniz hiçbir şekilde sistemimizde saklanmamaktadır.

 

İşlemler sürecine girdiğinizde güvenli bir sitede olduğunuzu anlamak için dikkat etmeniz gereken iki şey vardır. Bunlardan biri tarayıcınızın en alt satırında bulunan bir anahtar ya da kilit simgesidir. Bu güvenli bir internet sayfasında olduğunuzu gösterir ve her türlü bilgileriniz şifrelenerek korunur. Bu bilgiler, ancak satış işlemleri sürecine bağlı olarak ve verdiğiniz talimat istikametinde kullanılır. Alışveriş sırasında kullanılan kredi kartı ile ilgili bilgiler alışveriş sitelerimizden bağımsız olarak 128 bit SSL (Secure Sockets Layer) protokolü ile şifrelenip sorgulanmak üzere ilgili bankaya ulaştırılır. Kartın kullanılabilirliği onaylandığı takdirde alışverişe devam edilir. Kartla ilgili hiçbir bilgi tarafımızdan görüntülenemediğinden ve kaydedilmediğinden, üçüncü şahısların herhangi bir koşulda bu bilgileri ele geçirmesi engellenmiş olur.

 

Online olarak kredi kartı ile verilen siparişlerin ödeme/fatura/teslimat adresi bilgilerinin güvenilirliği firmamiz tarafından Kredi Kartları Dolandırıcılığı'na karşı denetlenmektedir. Bu yüzden, alışveriş sitelerimizden ilk defa sipariş veren müşterilerin siparişlerinin tedarik ve teslimat aşamasına gelebilmesi için öncelikle finansal ve adres/telefon bilgilerinin doğruluğunun onaylanması gereklidir. Bu bilgilerin kontrolü için gerekirse kredi kartı sahibi müşteri ile veya ilgili banka ile irtibata geçilmektedir.

Üye olurken verdiğiniz tüm bilgilere sadece siz ulaşabilir ve siz değiştirebilirsiniz. Üye giriş bilgilerinizi güvenli koruduğunuz takdirde başkalarının sizinle ilgili bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir. Bu amaçla, üyelik işlemleri sırasında 128 bit SSL güvenlik alanı içinde hareket edilir. Bu sistem kırılması mümkün olmayan bir uluslararası bir şifreleme standardıdır.

 

Bilgi hattı veya müşteri hizmetleri servisi bulunan ve açık adres ve telefon bilgilerinin belirtildiği İnternet alışveriş siteleri günümüzde daha fazla tercih edilmektedir. Bu sayede aklınıza takılan bütün konular hakkında detaylı bilgi alabilir, online alışveriş hizmeti sağlayan firmanın güvenirliği konusunda daha sağlıklı bilgi edinebilirsiniz.

 

Not: İnternet alışveriş sitelerinde firmanın açık adresinin ve telefonun yer almasına dikkat edilmesini tavsiye ediyoruz. Alışveriş yapacaksanız alışverişinizi yapmadan ürünü aldığınız mağazanın bütün telefon / adres bilgilerini not edin. Eğer güvenmiyorsanız alışverişten önce telefon ederek teyit edin. Firmamıza ait tüm online alışveriş sitelerimizde firmamıza dair tüm bilgiler ve firma yeri belirtilmiştir.

 

MAİL ORDER KREDİ KART BİLGİLERİ GÜVENLİĞİ

 

Kredi kartı mail-order yöntemi ile bize göndereceğiniz kimlik ve kredi kart bilgileriniz firmamız tarafından gizlilik prensibine göre saklanacaktır. Bu bilgiler olası banka ile oluşubilecek kredi kartından para çekim itirazlarına karşı 60 gün süre ile bekletilip daha sonrasında imha edilmektedir. Sipariş ettiğiniz ürünlerin bedeli karşılığında bize göndereceğiniz tarafınızdan onaylı mail-order formu bedeli dışında herhangi bir bedelin kartınızdan çekilmesi halinde doğal olarak bankaya itiraz edebilir ve bu tutarın ödenmesini engelleyebileceğiniz için bir risk oluşturmamaktadır.

 

 

ÜÇÜNCÜ TARAF WEB SİTELERİ VE UYGULAMALAR

Mağazamız, web sitesi dâhilinde başka sitelere link verebilir. Firmamız, bu linkler vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. Firmamıza ait sitede yayınlanan reklamlar, reklamcılık yapan iş ortaklarımız aracılığı ile kullanıcılarımıza dağıtılır. İş bu sözleşmedeki Gizlilik Politikası Prensipleri, sadece Mağazamızın kullanımına ilişkindir, üçüncü taraf web sitelerini kapsamaz.

 

İSTİSNAİ HALLER

Aşağıda belirtilen sınırlı hallerde Firmamız, işbu "Gizlilik Politikası" hükümleri dışında kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu durumlar sınırlı sayıda olmak üzere;

 1. Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik v.b. yetkili hukuki otorite tarafından çıkarılan ve yürürlülükte olan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uymak;
 2. Mağazamızınkullanıcılarla akdettiği "Üyelik Sözleşmesi"'nin ve diğer sözleşmelerin gereklerini yerine getirmek ve bunları uygulamaya koymak amacıyla;
 3. Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi;
 4. Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli olduğu hallerdir.

 

E-POSTA GÜVENLİĞİ

Mağazamızın Müşteri Hizmetlerine, herhangi bir siparişinizle ilgili olarak göndereceğiniz e-postalarda, asla kredi kartı numaranızı veya şifrelerinizi yazmayınız. E-postalarda yer alan bilgiler üçüncü şahıslar tarafından görülebilir. Firmamız e-postalarınızdan aktarılan bilgilerin güvenliğini hiçbir koşulda garanti edemez.

 

TARAYICI ÇEREZLERİ

Firmamız, mağazamızı ziyaret eden kullanıcılar ve kullanıcıların web sitesini kullanımı hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyası (Çerez-Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası site hakkında durum ve tercihleri saklayarak İnternet'in kullanımını kolaylaştırır.

 

Teknik iletişim dosyası, siteyi kaç kişinin ziyaret ettiğini, bir kişinin siteyi hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar sitede kaldıkları hakkında istatistiksel bilgileri elde etmeye ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur. Teknik iletişim dosyası, ana bellekte veya e-postanızdan veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde uyarı verilmesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilirler.

 

Firmamız, işbu "Gizlilik Politikası" hükümlerini dilediği zaman sitede yayınlamak veya kullanıcılara elektronik posta göndermek suretiyle değiştirebilir. Gizlilik Politikası hükümleri değiştiği takdirde, yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

 

Gizlilik politikamız ile ilgili her türlü soru ve önerileriniz için merkez@agam.com.tr adresine email gönderebilirsiniz. Firmamıza ait aşağıdaki iletişim bilgilerinden ulaşabilirsiniz.

 

Firma Ünvanı : AĞAM BAKLAVALARI

Adres : 10010 no : 15 AOSB Çiğli İzmir

Eposta : MERKEZ@AGAM.COM.TR

 

Telefon: 0 232 328 21 62

Faks: 0232 328 21 63